కాపు రిజర్వేషన్లకు మా మద్దతు ఉంటుంది: సీఎం జగన్‌
Sakshi

కాపు రిజర్వేషన్లకు మా మద్దతు ఉంటుంది: సీఎం జగన్‌

Press Release 2

Press Release 2

Press Release 1

Press Release 1